Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, zamieszczamy poniżej informację o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rezerwacją noclegu i korzystaniem z naszych usług w SCSK Żurawia, SCSK Brzeźno, SCSK Optima, SCSK „Pół Ławy”. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją.

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail, ewentualnie danych do faktury są przetwarzane przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (odpłatne świadczenie usługi noclegowej lub innej usługi SCSK) lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja noclegu). Odbiorcami podanych danych mogą być organy publiczne (które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania) oraz upoważnione przez administratora (czyli Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy) osoby i podmioty świadczące usługi na jego rzecz. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO* i innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Po zrealizowaniu usługi noclegowej lub innej usługi SCSK, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rozliczeń, oraz w celu archiwalnym, a jeżeli będzie taka konieczność również w celu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku archiwizacji danych i dokumentów, nałożony przez przepisy dotyczące rachunkowości i podatków.

Prawa i dalsze informacje

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych). Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jeżeli Państwo ich nie podadzą nie możemy dokonać rezerwacji i nie jest możliwa realizacja usługi noclegowej lub innej usługi SCSK.

Dane kontaktowe:

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, www.zlsp.org.pl Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@zlsp.org.pl *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.